Warunki

Informacje prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega warunkom określonym poniżej i oznacza ich całkowitą akceptację.

II.- Użycie strony internetowej, jej usług i treści.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zawartych na niej usług bez naruszenia przepisów, w dobrej wierze oraz z pełną akceptacją zasad. Zabrania się użycia stron internetowych do nielegalnych lub szkodliwych celów zarówno dla GE.MA.R s.r.l. jak i dla osób trzecich i które, w dowolnej formie, mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe użycie strony internetowej. W odniesieniu do treści (informacji, tekstów, rysunków, dźwięków i/lub plików, fotografii, designu, itd. ), zabrania się:* Powielania, rozpowszechniania lub zmiany zawartości bez uzyskania upoważnienia od GE.MA.R s.r.l., w każdym przypadku działania te muszą być prawnie dozwolone.* Wszelkiego naruszania praw GE.MA.R s.r.l.* Wykorzystania zawartości w dowolnych celach handlowych i/lub reklamowych, innych od ściśle przewidzianych przez GE.MA.R s.r.l.

III.- Jednostronne zmiany..
GE.MA.R s.r.l. zastrzega sobie prawo, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania, do wprowadzania zmian struktury, designu strony internetowej oraz do zmiany lub usuwania usług i warunków dostępu i/lub użycia strony internetowej.

IV.- Hiperłącza..
Tworzenie linków z innych stron jest dozwolone, ale wymaga zgłoszenia do GE.MA.R s.r.l. Zabrania się umieszczania niniejszej strony lub jej części we wnętrzu frame lub iframe. W przypadku cytowania treści zamieszczonych na niniejszej stronie należy zawsze utworzyć link.

V.- Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności. .
GE.MA.R s.r.l. nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w żadnym wypadku, za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z: - Braku dostępności, konserwacji i rzeczywistego działania strony internetowej i/lub jej usług lub zawartości. - Niedostępności, nieadekwatności lub braku ważności strony internetowej i/lub jej usług lub zawartości w stosunku do potrzeb, działań lub konkretnych wyników lub oczekiwań użytkowników.- Otrzymywania, przesyłania lub rozpowszechniania treści przez użytkowników .- Istnienia wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów.- Użycia – przez użytkowników - nielegalnego lub niedbałego strony internetowej, jej usług i treści, sprzecznych z ogólnymi warunkami, dobrą wiarą, ogólnie akceptowanymi warunkami użycia lub warunkami niezgodnymi z porządkiem publicznym.- Nielegalności, jakości, odpowiedzialności i dostępności usług wykonywanych przez osoby trzecie i udostępnionych przez użytkowników strony.- Niewypełnienia obowiązków lub zobowiązań osób trzecich w odniesieniu do usług dostarczanych przez użytkowników za pomocą strony internetowej https://www.spielautomat-casinos.at/novomatic .

VI.- Termin. Termin usług na stronie internetowej jest nieokreślony..
Zachowując ważność powyższych informacji, GE.MA.R s.r.l. zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia usługi internetowej lub jakiejkolwiek innej usługi wchodzącej w jej skład zgodnie z postanowieniami w warunku numer III.

VII.- Własność intelektualna.
W celu zachowania ewentualnych praw własności intelektualnej, jeśli użytkownik lub osoba trzecia uważa, że ​​miało miejsce naruszenie ich praw wynikające z wprowadzenia określonych treści na stronie internetowej, fakt ten musi zostać zgłoszony do GE.MA.R s.r.l. wraz z oświadczeniem zawierającym: - Dane osobowe zainteresowanego i rzekomo naruszone prawa. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane przez osoby trzecie, a nie przez zainteresowaną stronę, należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo. - Oświadczenie zawierające wskazanie przedmiotu chronionego prawem własności intelektualnej i jego pozycję na stronie internetowej. - Udowodnienie cytowanych praw własności intelektualnej. - Oświadczenie zainteresowanej strony odnoszące się do odpowiedzialności za prawidłowość informacji dostarczonych w zawiadomieniu.- Uzasadnienie praw własności intelektualnej lub przemysłowej odpowiadających treściom wskazanym przez osoby trzecie jest ich wyłącznym obowiązkiem. VIII.-

VIII.- Właściwe prawo i jurysdykcja..
W każdym przypadku, obowiązuje jurysdykcja włoska, kompetentnym organem do rozstrzygania spraw jest SĄD w CASSINO (FR), Włochy.